Učešće i saradnja javnosti kao preduslov za očuvanje prirode u Srbiji

Namera projekta je da osigura očuvanje važnih prirodnih vrednosti u Srbiji i u isto vreme obezbedi nove socio-ekonomske mogućnosti za razvoj regiona, da omogući učešće javnosti u očuvanje prirode u Srbiji osnaživanjem civilnog društva kao i lokalnih vlasti i administraciju nacionalnih parkova.
public_involment

Gore navedeno je omogućeno od strane NPFG i pripadajućeg regiona kroz nove ideje i mogućnosti u smislu menadžmenta prirodnim resursima, eko turizma i time je stimulisana razmena između različitih zainteresovanih strana iz celog regiona. Saradnja između različitih zainteresovanih strana pospešena je razvojem Akcionog plana po participativnom principu i kroz implementaciju lokalnih inicijativa i razvoj pilot eko kampa.

Ciljevi:

  • Da pospeši saradnju između civilnog društva, lokalnih vlasti i administracije NPFG u integrisanju socio-ekonomskih benefita u kombinaciji sa očuvanjem prirode na Fruškoj Gori;
  • Da omogući sticanje praktičnog iskustva u međusobnoj saradnji svim uključenim stranama kroz realizaciju aktivnosti na prevenciji suoba interesa između ekonomskog razvoja i očuvanja prirode;
  • Da prenese znanje i praktično iskustvo stečeno na projektima realizovanim na lokalnom i nacionalnom nivou;

Rezultati:

  • Razvoj menadžment plana za Nacionalni park Fruška Gora;
  • Implementacija studijskog putovanja;
  • Sprovođenje manjeg grant programa;
  • Sprovođenje trening programa;
  • Razvoj i distribucija edukativnih paketa;
  • Otvaranje eko kampa.

Kamping asocijacija Srbije, zajedno sa NVO Balkan Urban Movement, bila je partner na ovom projektu koji je predvodio STIDIT, Holandska fondacija za dijalog u zemljama u tranziciji. Projekat je realizovan u okviru MATRA programa uz podršku holandskog Ministarstva spoljnih poslova, u periodu od maja 2010. do oktobra 2012. godine.

baner_1

 

baner_2

 

baner_3

 
2019 © Poezija u prirodi - Fruškogorsko-dunavski region